O firmie

 

europrotec Sp. z o.o.

KRS Nr 0000214119

NIP  PL5981547857

Regon 211301221

 

Prezes Zarządu

Jurgen Freigeber   e-mail: freigeber@europrotec.de

 

Siedziba główna Słubice

europrotec Sp. z o.o.

ul. Krótka 12

69-100 Słubice

Polska

 

Telefon:0048 (95)7581170

Fax: 0048 (95)7581169

e-mail: info@europrotec.pl

Konto bankowe: Bank Pekao S.A. I/O W Słubicach

Właściciel: europrotec Sp. z o.o.

Numer konta: 48 1240 3608 1111 0010 5987 7175

SWIFT-BIC: PKO PP LPW

IBAN: PL98 1240 3608 1978 0010 8987 7351

 

 

Ogólne warunki handlowe firmy europrotec Sp. z o.o.

Stan: 28.11.2018

 

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.europrotec.pl jest Europrotec Spółka z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy w Słubicach do Krajowego Rejestru Sądowego/ Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000214119, numer NIP PL5981547857, numer REGON 211301221, z siedzibą w Słubicach przy ulicy Krótkiej 12.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do zawieranych umów sprzedaży między Europrotec Spółka z o.o. a Klientem.

3. Zastosowanie znajduje wersja regulaminu aktualna w czasie zawarcia umowy.

4. Klientem w znaczeniu niniejszego regulaminu jest zarówno konsument jak i przedsiębiorca.

5. Zamówienia są przyjmowane za pomocą strony www.europrotec.pl , w wyjątkowych przypadkach telefonicznie pod numerem (095) 758 1170 albo faksem (095) 7581169.

 

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

 

1. Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W razie niedostępności całości lub części towarów Klient zostanie o tym fakcie poinformowany i sam zadecyduje o sposobie realizacji zamówienia; częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i oferta jest aktualna do wyczerpania zapasów.

 

§ 3 PŁATNOŚĆ

 

1. Wszystkie ceny podawane są w złotówkach polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności:- za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki)- przedpłata- przelewem, gotówka w kasie – w przypadku Klientów odbierających zamówiony towar osobiście. W przypadku wybrania formy zapłaty w postaci przelewu lub odbioru osobistego, dopuszcza się użycie zewnętrznego operatora płatności On-Line PayU.

3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są przygotowane do wysyłki.

 

§ 4 WYSYŁKA

 

1. Zamówiony towar zostanie dostarczony Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy najpóźniej do 10 dni licząc od potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie Europrotec Spółka z o.o.

3. Koszty wysyłki zależą od ciężaru paczki i zostają uwzględnione osobno na Fakturze VAT.

 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe jeżeli towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient zwolniony jest ze wszelkich zobowiązań. Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu bez kosztów transportu.

 

§ 6 REKLAMACJA

 

1. Odpowiedzialność za jakość produktów sprzedawanych przez Europrotec Spółka z o.o. wynosi 12 miesięcy od wydania towaru.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się telefonicznie z działem reklamacji.

3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania się asortymentu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Do reklamacji zgłaszanej przez konsumentów zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

6. Do reklamacji zgłaszanej przez przedsiębiorców zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi i gwarancji.7. Koszty związane z reklamacjami, które nie zostały uwzględnione pokrywa klient.


§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Europrotec Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.
 3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)      posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b)      zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

c)       wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 1. Europrotec Sp. z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Europrotec Sp. z o.o.


§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

 4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 
Aby odstąpić od umowy zawartej na europrotec.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@europrotec.pl . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. 
Przesyłkę należy nadać na adres Europrotec Sp. z o.o . ul. Krótka 12,69-100 Słubice. 


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… . 
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… . Imię i nazwisko………………………………………………………….  
Adres …..…………………….……..……………………………………. 
Data…………………………………………………………………………. 
…….…………………………………………………………………… 
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru 

Opis procedury reklamacyjnej: 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@europrotec.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
1.imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
2.datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
3.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
4.wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
3.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.